Privacy Policy volgens de AVG

 

23 mei 2018

Makelaardij Marcel van der Zanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen doe ik er alles aan en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Makelaardij Marcel van der Zanden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy beleid;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Makelaardij Marcel van der Zanden ben  ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via

onderstaande contactgegevens.

 

 

info@vd-zanden.nl/0653713015